Školski odbor

Na osnovu člana 54. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (,,Službeni glasnik“, broj: 72/09, 52/11, 55/2013 i 68/2015) i člana 40. člana 105. Statuta opštine Kula – prečišćen tekst (,,Službeni list opštine Kula“, broj:7/13-ispravka), SO Kula na sednici održanoj 16.7.2015. godine donela je Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora osnovne škole „Isa Bajić“ u Kuli. Školski odbor radi u sledećem sastavu:

  1. Bojana Maksimović, član iz reda lokalne samouprave

  2. Slavko Lovrenčić, član iz reda lokalne samouprave

  3. Milica Jovanović, član iz reda lokalne samouprave

  4. Mihajlo Šanta, član iz reda zaposlenih

  5. Valentina Labović, član iz reda zaposlenih

  6. Tatjana Kilibarda, član iz reda zaposlenih

  7. Darko Sekulić, član iz reda roditelja učenika

  8. Slavko Lovrenčić, član iz reda roditelja učenika

      9. Sanja Vojinović, član iz reda roditelja učenika

Mandat Školskog odbora traje 4 godine.