Школски одбор

На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања (,,Службени гласник“, број: 72/09, 52/11, 55/2013 и 68/2015) и члана 40. члана 105. Статута општине Кула – пречишћен текст (,,Службени лист општине Кула“, број:7/13-исправка), СО Кула на седници одржаној 16.7.2015. године донела је Решење о именовању чланова Школског одбора основне школе „Иса Бајић“ у Кули. Школски одбор ради у следећем саставу:

  1. Бојана Максимовић, члан из реда локалне самоуправе

  2. Славко Ловренчић, члан из реда локалне самоуправе

  3. Милица Јовановић, члан из реда локалне самоуправе

  4. Михајло Шанта, члан из реда запослених

  5. Валентина Лабовић, члан из реда запослених

  6. Татјана Килибарда, члан из реда запослених

  7. Дарко Секулић, члан из реда родитеља ученика

  8. Славко Ловренчић, члан из реда родитеља ученика

      9. Сања Војиновић, члан из реда родитеља ученика

Мандат Школског одбора траје 4 године.