Правилник о употреби мобилних телефона

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време боравка у школи и свих активности које организује школа

Правилник о васпитно дисциплинској одговорности ученика

Измене и допуне Правилника о понашању запослених, ученика и родитеља

Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању

Правилник о обављању друштвено-корисног, односно хуманитарног рада у установама образовања и васпитања

Анекс годишњег плана рада школе за школску 2023/2024. годину

Правилник о организацији и систематизацији послова

Правилник о понашању запослених, ученика и родитеља у васпитно-образовној установи

Правилник о управљању информацијама

Извештај са такмичесе школске 2022/2023. године

Годишњи план рада школе за школску 2023/2024. годину

Извештај о реализацији годишњег плана рада за школску 2022/23. годину

Посебан колективни уговор

Годишњи план рада школе за школску 2022/2023. годину

Правилник о организацији и систематизацији послова у ОШ “Иса Бајић“ Кула

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време боравка у школи и свих активности које организује школа
Школски развојни план 
Годишњи план рада школе за школску 2021/2022. годину

Извештај о реализацији годишњег плана рада ОШ “Иса Бајић“ Кула за школску 2020/21. годину

Пословник о раду Ученичког парламента
ПОСЛОВНИК О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА ШКОЛЕ
ПРАВИЛНИК О ИСПИТИМА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ
ПРАВИЛНИК О ПОХВАЉИВАЊУ И НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА
Закон о основама система образовања и васпитања
Закон о основном образовању и васпитању
Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању
календар рада школе 2019-20
Посебни протокол за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама
Правилник о спровођењу поступка наруџбеницом

Годишњи план рада школе:
ГПРШ 2019-20
Извештај о реализацији ГПРШ за 2018-19