Правилници, извештаји и планови

Годишњи план рада школе за школску 2022/2023. годину

Правилник о организацији и систематизацији послова у ОШ “Иса Бајић“ Кула

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време боравка у школи и свих активности које организује школа
Развојни план школе
Годишњи план рада школе за школску 2021/2022. годину

Извештај о реализацији годишњег плана рада ОШ “Иса Бајић“ Кула за школску 2020/21. годину

POSLOVNIK-o-radu-ucenickog-parlamenta
ПОСЛОВНИК О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА ШКОЛЕ
ПРАВИЛНИК О ИСПИТИМА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ
ПРАВИЛНИК О ПОХВАЉИВАЊУ И НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА
Закон о основама система образовања и васпитања
Закон о основном образовању и васпитању
Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању
календар рада школе 2019-20
Правилник о понашању у школи
Посебни протокол за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама
Правилник о безбедности ученика
Правилник о спровођењу поступка наруџбеницом
Годишњи план рада школе:
ГПРШ 2019-20
Извештај о реализацији ГПРШ за 2018-19