Набавка добара – електричне енергије за потпуно снабдевање