ЈЕДАНАЕСТИ КОНКУРС ЗА Л И Т Е Р А Р Н Е РАДОВЕ ДЕЦЕ И УЧЕНИКА ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

ЛИКОВНИ КОНКУРС “ЦВЕТ ЗА МОЈУ МАМУ”
19. фебруар 2015.
Такмичењеученика у Техничком и информатичкомобразовању 2014 – 2015.
20. фебруар 2015.