Школски одбор

ПЛАН РАДА ШКОЛСКОГ ОДБОРА

 

На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања (,,Службени гласник“, број: 72/09, 52/11 и 55/2013) и члана 40. члана 105. Статута општине Кула – пречишћен текст  (,,Службени лист општине Кула“, број:7/13-исправка), СО Кула на седници одржаној 16.7.2015. године донела је Решење о именовању чланова Школског одбора основне школе „Иса Бајић“ у Кули. Школски одбор ради у следећем саставу:

 

  1. Бојана Максимовић, члан из реда локалне самоуправе
  2. Славко Ловренчић, члан из реда локалне самоуправе
  3. Милица Јовановић, члан из реда локалне самоуправе
  4. Михајло Шанта, члан из реда запослених
  5. Валентина Лабовић, члан из реда запослених
  6. Татјана Килибарда, члан из реда запослених
  7. Дарко Секулић, члан из реа родитеља ученика
  8. Срђан Поповић, члан из реа родитеља ученика
  1.   Сања Војиновић, члан из реа родитеља ученика

 

Мандат Школског одбора траје 4 године.

 

 

 

Р.бр. Динамика Садржај рада Носилац
1. IX – Усвајање Извештаја о реализацији ГПРШ за школску 2015/16.годину директор
– Усвајање ГПРШ за школску 2016/17.годину
-Усвајање Плана стручног усавршавања
 – Доношење одлуке о коришћењу фискултурне сале,све у циљу масовнијег укључивања ученика у спортске активности Школски одбор
– Питања из делокруга рада Школског одбора
2. X-XI – Сарадња школе са друштвеном средином; директор
– Могућности опремања појединих кабинета новим наставним средствима;
– Актуелна питања из делокруга рада Школског одбора.
– Разматрање успеха и дисциплине

ученика и реализације плана рада школе у

првом кварталу

Психолог/педагог
3. XII – Разматрање Извештаја о успеху ученика на крају првог полугодишта школске 2016/17.године; Педагог
– Питања из делокруга рада одбора која су од посебног значаја за рад школе; Директор
– Именовање Комисије за попис (инвентар);
– Социјална проблематика ученика – могућности организовања помоћи;
– Актуелна питања из надлежности Школског одбора.
4. I – Разматрање и усвајање Извештаја Комисије за попис; Рачунополагач и председник инвентарске комисије
– Разматрање и усвајање Завршног рачуна школе за 2016.годину;
– Сарадња школе са надлежним локалним органима управе; Директор
– Усвајање Извештаја о раду Директора
– Питања из делокруга рада Школског одбора.
5. III – Могућности побољшања услова рада; Директор
– Питања из делокруга рада Школског одбора.
-Избор уџбеника за наредну школску годину
6. IV-V – Разматрање извештаја о успеху ученика на крају наставне године Педагог
– Питања из делокруга рада Школског одбора Директор
– Разматрање извештаја о школским такмичењима;
– Разматрање извештаја о реализованим ђачким екскурзијама
7. VIII – Информација о успеху ученика на крају школске године Педагог
– Разматрање кадровских потреба/Утврђивање предлога директору за избор наставног кадра по расписаним конкурсима; Директор
– Информација о техничкој припремљености школе за нову школску годину.
– Усвајање Извештаја о раду Директора