Разни документи

Закон о основама система образовања и васпитања

Закон о основном образовању и васпитању

Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању

Правилник о понашању у школи

Пословник о раду Савета родитеља

Посебни протокол за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама

Правилник о безбедности ученика

Годишњи план рада школе:

Izvestaj o realizaciji GPRS za 2018-19

ГПРШ ЗА 2018-19