План екскурзија за 2017/18. годину

ПЛАН ЕКСКУРЗИЈЕ 5. РАЗРЕДА

за школску 2017 / 2018 годину

1. Образовно-васпитни циљеви задаци

 • Екскурзија као ваннаставни облик образовно-васпитног рада за циљ има савлађивање и усвајање дела наставног програма непосредним упознавањем, појава и односа у природној и друштвеној средини, упознавање културног наслеђа и привредних достигнућа која су у вези са делатношћу школе.
 • Задаци екскурзије су образовно-васпитни:
  упознавање ученика са историјским објектима, насељима, градовима, привредним, географским, урбанистичким карактеристикама и елементима садржаја која су у вези са програмима одговарајућих наставних предмета
  уочавање узрочно-последичних односа у конкретним природним и друштвеним условима
  развијање интереса за природу и изграђивање еколошких навика
  упознавање начина живота и рада људи која су карактеристична за поједине крајеве
  развијање позитивног односа према националним, културним и естетским вредностима, навикама, социјалним односима, као и схватање значаја здравља и здравих стилова живота, подстицање испољавања позитивних емоционалних доживљаја.

-стицање нових сазнања

проучавање објеката и феномена у природи и уочавање узрочно-последичких односа у конкретним природним и друштвеним условима

развијање позитивних социјалних односа међу ученицима и наставницима.

2. Садржаји којима се постављени циљеви и задаци остварују

. Полазак испред школе и директна вожња преко Новог Сада до Сурчина уз краће успутне паусе ради одмора. Долазак у Сурчин и посета музеју ваздухопловства (долазак у Београд и посета музеју Николе Тесле). Наставак пута до Ботаничке баште и обилазак исте уз причу кустоса. Долазак до Калемегдана и предвиђени ручак.. Посета Зоолошком врту и обилазак Калемегданеске тврђаве. Наставак пута до Авале, вожња лифтом на торањ и посета споменику Незнаном јунаку. Након тога, повратак у Кулу.

3. Планирани обухват ученика

 • Предвиђени број ученика био би у складу са Правилником о извођењу екскурзија, што представља 70% ученика на нивоу разреда уз претходну писмену сагласност родитеља.

4. Носиоци планираних садржаја и активности

 • Екскурзију би изводила туристичка агенција одабрана од стране родитеља на Савету родитеља и Школског одбора.
 • Носиоци активности реализације садржаја и програма екскурзије су одељенске старешине 5. разреда уз стручну пратњу водича.

5. Трајање

 • За ученике 5. разреда предвиђена је једнодневна екскурзија.

6. Путни правци

Кула – Сурчин – Београд – Авала – Кула

7. Техничка организација

 • Аранжман екскурзије обухвата превоз туристичким аутобусом и организацију пута са водичем.

8. Начин финансирања

 • Финансирање екскурзије би се остваривало од стране родитеља у неколико месечних рата.

9. Период реализације

 • За перод реализације је предвиђен месец мај.

Актив 5. разреда:

Снежана Вујичић, Владана Цицмил, Душанака Поповић,Роберт Вендел

ПЛАН ЕКСКУРЗИЈЕ 6. РАЗРЕДА

за школску 2017 / 2018. годину

1. Образовно-васпитни циљеви задаци

 • Екскурзија као ваннаставни облик образовно-васпитног рада за циљ има савлађивање и усвајање дела наставног програма непосредним упознавањем, појава и односа у природној и друштвеној средини, упознавање културног наслеђа и привредних достигнућа која су у вези са делатношћу школе.
 • Задаци екскурзије су образовно-васпитни:
  упознавање ученика са историјским објектима, насељима, градовима, привредним, географским, урбанистичким карактеристикама и елементима садржаја која су у вези са програмима одговарајућих наставних предмета
  уочавање узрочно-последичних односа у конкретним природним и друштвеним условима
  развијање интереса за природу и изграђивање еколошких навика
  упознавање начина живота и рада људи која су карактеристична за поједине крајеве
  развијање позитивног односа према националним, културним и естетским вредностима, навикама, социјалним односима, као и схватање значаја здравља и здравих стилова живота, подстицање испољавања позитивних емоционалних доживљаја.

-стицање нових сазнања

проучавање објеката и феномена у природи и уочавање узрочно-последичких односа у конкретним природним и друштвеним условима

развијање позитивних социјалних односа међу ученицима и наставницима.

2. Садржаји којима се постављени циљеви и задаци остварују

Обилазак манастира Крушедол, упознавање са културно- историјским карактеристикама нашег народа.

Обилазак Јеремијиног музеја хлеба, упознавање са народним начином живота и прављењем хлеба.

Обилазак Засавице и упознавање врста које су биле некада заступљене и повратак даброва.

Обилазак Сремске Митровице, градског језгра и музеја, као и локалитета Сирмијум.

3. Планирани обухват ученика

Предвиђени број ученика био би у складу са Правилником о извођењу екскурзија, што представља 70% ученика на нивоу разреда уз претходну писмену сагласност родитеља.

4. Носиоци планираних садржаја и активности

Екскурзију би изводила туристичка агенција одабрана од стране родитеља на Савету родитеља и Школског одбора.

Носиоци активности реализације садржаја и програма екскурзије су одељенске старешине 6. разреда.

5. Трајање

За ученике 6.разреда,једнодневна екскурзија.

6. Путни правци

Кула-манастир Крушедол-Пећинци-Засавица-Сремска Митровица-Ќула

7. Техничка организација

Аранжман екскурзије обухвата превоз туристичким аутобусом, организацију пута са водичем.

8. Начин финансирања

Финансирање екскурзије би се остваривало од стране родитеља у неколико месечних рата.

9. Период реализације

За перод реализације је предвиђен мај.

ПЛАН ЕКСКУРЗИЈЕ 7. РАЗРЕДА

за школску 2017/2018. годину

1. Образовно-васпитнициљевизадаци

-Дaсеученициупознaјусaкултурно-историјским и геогрaфскимресурсимaнaшеземље, у овомслучaјуШумaдије, кaо и дaвидекултуру и духовнусликунaшегнaродa

-Дaсекодученикaрaзвијaјуспособностпосмaтрaњa, опaжaњa и уочaвaњaодређенихпредметa, објекaтa и појaвa, сaгледaвaње и рaзумевaњењиховихмеђусобнихвезa и односa, кaко у природи, тaко и у људскомдруштву

-Дaдопринесупродубљивaњу, проширивaњу и обогaћивaњузнaњa и искуствaученикa, подстичу и будеинтересовaњaзaновимсaзнaњем, повезујутеоријусaпрaксом, подстичуученикедaaктивнодопринесурaзвојудруштвa

-Дaбудепaтриотизaм, негујуљудскусолидaрност, хумaнизaм, другaрство, пожртвовaност, колективнидух, животниоптимизaм и реaлносхвaтaњеживотa.

Овизaдaциговоре о комплексномкaрaктеруекскурзије, којетребaимaти у видуприликомњиховогоргaнизовaњa.

2. Садржајикојимасепостављенициљеви и задациостварују

1. дaн: Полaзaкиспредшколе и директнaвожњaпрекоНовогСaдa и Беогрaдaузкрaћеуспутнепaузе. ДолaзaкдоОпленцa, зaтимобилaзaкспоменобележјa у Тополи (конaкa и музејa) и зaдужбинеКaрaђорђевићa и Опленцa. Нaконпредвиђеногручкa, излетдоМaрићевићaјaруге и споменобележјa у Орaшцу. Долaзaк у хотел, вечерa и ноћење.

2. дaн: ПосетaпећиниРисовaчи и музеју, обилaзaкгрaдaАрaнђеловцa, рaзгледaњепaркa у Буковичкојбaњи и рaзгледaњеБукуље. Нaконручкa, поврaтaкзaКулу.

3. Планираниобухватученика

Предвиђенибројученикабиоби у складусаПравилником о извођењуекскурзија, штопредставља 60% ученикананивоуразредаузпретходнуписменусагласностродитеља.

4. Носиоципланиранихсадржаја и активности

ЕкскурзијубиизводилатуристичкаагенцијаодабранаодстранеродитељанаСаветуродитеља и Школскогодбора.

Носиоциактивностиреализацијесадржаја и програмаекскурзијесуодељенскестарешине 7. разреда.

5. Трајање

Заученике 7. разредапредвиђенаједводневнаекскурзијасаједнимноћењем.

6. Путниправци

Кулa – Опленaц – Тополa – Арaнђеловaц – Орaшaц – Рисовaчкaпећинa – Буковичкaбaњa – Кулa

7. Техничкаорганизација

Аранжманекскурзијеобухватапревозтуристичкимаутобусом, организацијупутасаводичем и присустволекаразавреметрајањаекскурзије.

8. Начинфинансирања

Финансирањеекскурзијебисеостваривалоодстранеродитеља у неколикомесечнихрата.

9. Период реализације

За перод реализације је предвиђен мај.

ПЛАН ЕКСКУРЗИЈЕ 8. РАЗРЕДА

за школску 2017 / 2018. годину

1. Образовно-васпитни циљеви задаци

Екскурзија као ваннаставни облик образовно-васпитног рада за циљ има савлађивање и усвајање дела наставног програма непосредним упознавањем, појава и односа у природној и друштвеној средини, упознавање културног наслеђа и привредних достигнућа која су у вези са делатношћу школе.

Задаци екскурзије су образовно-васпитни:
упознавање ученика са историјским објектима, насељима, градовима, привредним, географским, урбанистичким карактеристикама и елементима садржаја која су у вези са програмима одговарајућих наставних предмета
уочавање узрочно-последичних односа у конкретним природним и друштвеним условима
развијање интереса за природу и изграђивање еколошких навика
упознавање начина живота и рада људи која су карактеристична за поједине крајеве
развијање позитивног односа према националним, културним и естетским вредностима, навикама, социјалним односима, као и схватање значаја здравља и здравих стилова живота, подстицање испољавања позитивних емоционалних доживљаја.

-стицање нових сазнања

проучавање објеката и феномена у природи и уочавање узрочно-последичких односа у конкретним природним и друштвеним условима

развијање позитивних социјалних односа међу ученицима и наставницима.

2. Садржаји којима се постављени циљеви и задаци остварују

Предвиђени садржаји обухватају посете манастирима Манасији и Раваници, обилазак Ресавске пећине, Гамзиграда, римског локалитета „Felix Romuliana“, као и обилазак града Зајечара и Неготина. Планирана је и посета спомен куће Стевана Морањца, обилазак Кладова и турског утврђења „Fetislam”. Између осталог предвиђен је и обилазак хидро-електране „Ђердап“, упознавање са богатом историјом Ђердапске клисуре. У повратку је предвиђен обилазак локалитета Лепенски вир, обилазак Сребрног језера и торња на Авали.

3. Планирани обухват ученика

Предвиђени број ученика био би у складу са Правилником о извођењу екскурзија, што представља 70% ученика на нивоу разреда уз претходну писмену сагласност родитеља.

4. Носиоци планираних садржаја и активности

Екскурзију би изводила туристичка агенција одабрана од стране родитеља на Савету родитеља и Школског одбора.

Носиоци активности реализације садржаја и програма екскурзије су одељенске старешине 8. разреда.

5. Трајање

За ученике 8. разреда предвиђена је екскурзија тродневна екскурзија са два ноћења.

6. Путни правци

Кула-манастир Манасија-Ресавска пећина-манастир Раваница-Гамзиград-Зајечар- Неготин-Кладово-Сребрно језеро-Авала-Кула

7. Техничка организација

Аранжман екскурзије обухвата превоз туристичким аутобусом, организацију пута са водичем и присуство лекара за време трајања екскурзије.

8. Начин финансирања

Финансирање екскурзије би се остваривало од стране родитеља у неколико месечних рата.

9. Период реализације

За перод реализације је предвиђен април.

ПЛАН ЗА ЈЕДНОДНЕВНЕ ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА У ПРВОМ ЦИКЛУСУ

* ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА

ЦИЉ: циљ организовања екскурзије јесте да допринесе остваривању циљева и задатака

образовања и васпитања, циљева и задатака наставних предмета као и непсоредно упознавање са

појавама и односима у природи и друштвеној средини, са културним, историјским и духовним

наслеђем, као и привредним достигнућима. ЦИЉ организовања наставе у природи је остваривање

одговарајућих садржаја наставних и ваннаставних активности из наставног плана и програма у

месту које је климатски погодно за децу млађег узраста из образовно васпитних, здравствених,

рекреативних и др. разлога.

ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ:

Упознавање природно-географским и друштвено географским одликама наше земље:

планине, река, језера, бање, национални паркови,заштићени природни објекти…

Упознавање различитих облика рељефа и површинских вода

Упознавање са различитим биљним и животињским светом

Упознавање културно историјских споменика

Упознавање са историјом нашег народа, са прошлошћу и садашњошћу тог краја

Разумевање потребе очувања и заштите природних лепота и културне баштине

Развијање љубави према традиционалним вредностима друштва

Развијање способности оријентације у простору и времену

ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ:

Развијање љубави према својој земљи,њеној историји и културним и природним лепотама

Упознавање са начином живота, рада и обичаја људи у појединим крајевима

Неговање позитивних односа према према грађанима,њиховим националним, културним

етичким и естетским вредностима

Развијање и неговање солидарности,хуманизма, другарства и осећаја заједништва

Развијање културних навика, културе путовања, толеранције, пажње…

Развијање и практиковање здравих стилова живота

Развијање свести о значају одрживог развоја и изграђивање еколошких навика заштите

животиња

Оснаживање ученика у професионалном развоју

Развој социјализације и подстицање спортског духа и здравих животних навика.

КОРЕЛАЦИЈА:

Приликом реализације програма излета, екскурзија и наставе у природи, корелација међу

наставним предметима је присутна у великој мери:

СВЕТ ОКО НАС ,ПРИРОДА И ДРУШТВО – упознавање рељефа, површинских вода, бања, националних

паркова, становништва и његових делатности.

СВЕТ ОКО НАС,ПРИРОДА И ДРУШТВО,ЧУВАРИ ПРИРОДЕ- биљни и животињски свет одређеног подручја, заштићене природне целине…

ПРИРОДА И ДРУШТВО – упознавање културно историјских споменика, спомен кућа, музеја, историјских

догађаја…

СРПСКИ ЈЕЗИК – упознавање родног краја наших песника, писаца,развијање осећаја за

неговање лепе речи, богаћење речника, сликовито изражавање – писано и усмено…

ЛИКОВНА КУЛТУРА – обиласци музеја, разледање ликовних поставки, изложби, галерија и

цркава; уочавање уметничких обележја из различитог времеснког периода, начин грађења…

ПРОГРАМ ЂАЧКИХ ПУТОВАЊА ЗА 2017/2018. ГОДИНУ:

1. разред – Сомбор(Жупанија,градска црква,музеј,Сунчани сат,стара градска апотека,парк Хероја,Дида Хорњаков салаш)

2. разред – Нови Сад(Спенс,Природњачки музеј,Сремска Каменица, ручак на Венцу на Фрушкој гори,Дино парк)

3. разред– Нови Сад(Музеј Војводине,Дунавски парк,Петроварадин,Фрушка гора,манастир – Велика Ремета)

4. разред– Нови Сад(Сремска Каменица,Петроварадин,Дунавски парк,Иришки венац,McDonalds)

*ПРЕДВИЂЕНИ БРОЈ УЧЕНИКА: 60 %

* РЕКРЕАТИВНА НАСТАВА

Циљ

Циљ организовања рекреативне наставе јесте обрада садржаја наставних и ваннаставних активности из плана и програма основне школе, у климатски погодном месту из образовно-васпитних, здравствено-рекреативних и других разлога.

Задаци и садржај

Задаци и садржаји наставе у природи остварују се на основу наставног плана и програма образовно-васпитног рада и школског програма и саставни су део годишњег програма рада школе.

Задаци који се остварују реализацијом програма наставе у су:

проучавање објеката и феномена у природи

уочавање узрочно-последичног односа у конкретним природним и друштвеним условима;

развијање интересовања за природу

изграђивање еколошких навика;

упознавање начина живота и рада људи појединих крајева;

развијање позитивног односа према: националним, културним и естетским вредностима, спортским потребама и навикама, позитивним социјалним односима,

схватање значаја здравља и здравих стилова живота;

подстицање испољавања позитивних емоционалних доживљаја.

*Обједињено за сва четири разреда:

1.разред -Гучево-„Видиковац“

2.разред:Деспотовац-Коначиште“ Ресава“

3.разред:Гучево-„Видиковац“

4.разред:Врњачка бања-хотел“ Бреза

Време реализације: Пролеће 2018.

* Предвиђени број ученика : 60%

ИЗЛЕТИ

1. Образовно-васпитни циљеви задаци

 • Излети као ваннаставни облик образовно-васпитног рада за циљ има:

савлађивање и усвајање дела наставног програма непосредним упознавањем, појава и односа у природној и друштвеној средини, упознавање културног наслеђа и привредних достигнућа која су у вези са делатношћу школе.

 • Задаци излета су образовно-васпитни:
  упознавање ученика са историјским објектима, насељима, градовима, привредним, географским, урбанистичким карактеристикама и елементима садржаја која су у вези са програмима одговарајућих наставних предмета
  уочавање узрочно-последичних односа у конкретним природним и друштвеним условима
  развијање интереса за природу и изграђивање еколошких навика
  упознавање начина живота и рада људи која су карактеристична за поједине крајеве
  развијање позитивног односа према националним, културним и естетским вредностима, навикама, социјалним односима, као и схватање значаја здравља и здравих стилова живота, подстицање испољавања позитивних емоционалних доживљаја.

-стицање нових сазнања

проучавање објеката и феномена у природи и уочавање узрочно-последичких односа у конкретним природним и друштвеним условима

-упознавање са флором и фауном карактеристичном за извесна поднебља

развијање позитивних социјалних односа међу ученицима и наставницима.

2. Садржаји којима се постављени циљеви и задаци остварују

 • Предвиђени садржаји обухватају посете:
 1. Природњачком музеју и Дунавском парку ( парку природе ), у Новом Саду.где би се одржале радионице
 2. Парку природе „Јегричка“ код Темерина
 3. Ботаничкој башти у Београду
 4. Националом парку „Фрушка гора“, Стражилово
 5. Посета манифестацији ноћ биологије
 6. Фестивал науке –Нови Сад
 7. Тителски брег
 8. И друге посете у току године-изложбе,фестивали

3. Планирани обухват ученика

Заинтересовани ученици 8. разреда

4. Носиоци планираних садржаја и активности

 • Носиоци активности реализације садржаја и програма екскурзије су Тим за заштиту животне средине и естетско-хигијенско уређење школе и НАСТАВНИЦИ БИОЛОГИЈЕ

5. Трајање

 • Једнодневне посете.
 • Предвиђен је по једана посета у сваком кварталу.

6. Путни правци

 • Кула-Нови Сад-Кула
 • Кула-Темерин-Кула
 • Кула-Београд-Кула
 • Кула-Фрушка гора-Кула

7. Техничка организација

 • Аранжман излета обухвата превоз високоподним туристичким аутобусом.

8. Начин финансирања

 • Финансирање излета би било на терету родитеља.

Тим за заштиту животне средине и естетско-хигијенско уређење школе

Маријана Јакшић

Наталија Харди

Љиљана Петровић

Андреа Рапчак

Актив 8. разреда:

Маријана Јакшић

Андреа Рапчак

Јасна Товарић

Валентина Вулић

Датум предаје плана:

 

Најуспешнији ученици у току 2017/18. годинe