Javna nabavka 26/2017 za nabavku električne energije

23. фебруара 2017. OŠ Isa Bajić Kula 0

Набавка добара – електричне енергије за потпуно снабдевање према Табеларном приказу потрошње (ознака из ОРН 09310000 – електрична енергија) – уз испуњеност услова из конкурсне документације.